Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
marketing / PR  
Stanowisko
Kierownik Działu Promocji  
E-mail
kadry@wbp.opole.pl  
Telefon
77 40 66 432  
Fax
 
Data składania
2020-01-27  
Data wygaśnięcia
2020-02-28  
Tagi
 
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
Opole  
Gmina
Opole
Miasto
Opole  
Ulica
ul. Piastowska  
Numer budynku
18-20  

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 27.01.2020 r.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 • Kierownik Działu Promocji – 1 miejsce,
 • praca w ramach umowy o pracę,
 • praca 8 godzin dziennie – w systemie zmianowym,
 • praca w zespole 2 – osobowym,
 • miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie promocji i animacji kultury.
 • posiadanie koncepcji promocji biblioteki,
 • znajomość różnych form promocji biblioteki, w tym wykorzystania nowych technologii w promowaniu biblioteki,
 • znajomość źródeł pozyskiwania funduszy związanych z działalnością kulturalną,
 • biegła obsługi komputera (pakiet MS Office) i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętności organizacyjne, inicjatywa, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, sumienność,

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość rynku wydawniczego oraz szeroko pojętych aspektów kultury,
 • wiedza na temat organizacji działań kulturalnych,
 • znajomości cech usług bibliotecznych oraz funkcjonowania i zadań biblioteki
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość podnoszenia kwalifikacji.

 

Charakterystyka pracy na stanowisku Kierownika Działu Promocji

 • przygotowywanie materiałów promujących bibliotekę,
 • współorganizowanie imprez Wojewódzkiej Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu,
 • uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę i aktywne promowanie Biblioteki w środowisku,
 • współtworzenie koncepcji promocji biblioteki
 • inicjowanie form promocji Biblioteki
 • utrzymywanie kontaktów z mediami,

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 28.02.2020 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki

Ul. Piastowska 20

45-081 Opole

 Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Biblioteki, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Działu Promocji.

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 40 66 432

Kandydat zakwalifikowany do naboru zostanie poinformowany pisemnie o terminie jego przeprowadzenia.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane

 


 

Załączniki

  Kwestionariusz osob...rudnienie.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-o-wyra...anychWBP.docx 11,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  klauzula informacyj... KANDYDAT.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się